Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Komunikaty

2016-06-14 13:11:01
Wymogi edytorskie - wytyczne dla autorów
qweqwe

Informacje ogólne:

 • Objętość artykułu wraz z bibliografią powinna się mieścić w przedziale 20-40 tys. znaków znormalizowanego maszynopisu (objętość min. 0,5 arkusza wydawniczego łącznie z ilustracjami - zgodnie z wymogami stawianymi rozdziałowi w monografii).
 • Czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5.
 • Format pliku tekstowego: doc., docx lub rtf.
 • Ilustracje muszą zostać załączone jako odrębne pliki w formatach JPEG, TIFF, PNG (rozdzielczość 300 DPI).
 • Tabele (ponumerowane, z tytułami) nie powinny być dodatkowo formatowane - prosimy nie dodawać ozdób, zmieniać koloru tła czy czcionki.
 • Do artykułu należy dołączyć zbiór słów kluczowych oraz abstrakt w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków).
 • Przypisy: umieszczone w tekście, zgodnie z zasadami zawartymi poniżej.

 

Opis bibliograficzny

 • Przypisy
  Prosimy o umieszczenie przypisów w tekście zasadniczym, zgodnie z regułą autor-rok wydania (podany w nawiasie okrągłym), np. Sytuację tę trafnie opisuje kategoria wspólnoty wyobrażonej (Anderson 1997).  Jeśli nazwisko autora pada w zdaniu, wystarczy podanie w przypisie roku wydania, np. Jedną z odmian interakcjonizmu symbolicznego jest teoria dramaturgiczna Ervinga Goffmana (2000). Powołanie się na określony fragment dzieła wymaga podania także numeru strony, np. Zainteresowanie załamaniami definicji sytuacji stanowi doniosłą rolę w życiu społecznym (Goffman 2000, s. 42). W przypadku przypisu do pracy mającej dwóch lub trzech autorów podajemy nazwiska wszystkich (oddzielając je przecinkami), np. (Logue, Conradi 2006); jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy nazwisko pierwszego, dodając skrót: i in., np. (Godlewski i in. 2009) W przypadku powoływania się w jednym przypisie na kilka publikacji tego samego autora należy podać jego nazwisko, a następnie daty publikacji w kolejności chronologicznej, np. (Kowalski 2003, 2007, 2012) Jeśli przypis dotyczy kilku tekstów tego samego autora opublikowanych w tym samym roku, należy je od siebie odróżnić, dodając do roku wydania kolejne litery alfabetu, np. (Kowalski 2003a, 2003b). Zapis ten trzeba zachować w bibliografii. Jeśli przypis dotyczy kilku tekstów tego samego autora opublikowanych w tym samym roku, należy je od siebie odróżnić, dodając do roku wydania kolejne litery Przypis dotyczący kilku publikacji różnych autorów z różnych lat konstruuje się porządkując je w kolejności chronologicznej, np. (Zaremba 1976, Kowalski 1997, Smith 2005). Jeśli prace pochodzą z tego samego roku, należy uporządkować je w kolejności alfabetycznej (np. Kowalski 1997, Smith 1997, Zaremba 1997) 
   
 • Bibliografia
  Prosimy o sporządzenie opisu wg schematu: nazwisko i inicjał autora, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł, miasto wydania, np. Goban-Klas T. (2002), Media i komunikowanie masowe, Warszawa - Kraków. W przypadku tłumaczenia stosujemy następujący zapis: 
  Callois R. (1973), Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa. |
  Opis bibliograficzny pracy zbiorowej: 
  Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M. (red.) (2008), Ideologie w słowach i obrazach, Wrocław. 
  Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej: 
  Jastrzębski J. (2008), Edukacja jako ideologia, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław.
  Pozycje bibliograficzne należy uszeregować według porządku alfabetycznego wyznaczonego przez nazwiska autorów. Prace jednego autora trzeba podać w kolejności chronologicznej, a w przypadku tego samego roku wydania - w kolejności alfabetycznej tytułów (z datami publikacji opatrzonymi dodatkowo kolejnymi literami alfabetu), np. 
  Fleischer M. (2004a), Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury, Wrocław Fleischer M. (2004b), Kognitywny wizerunek Wrocławia, Wrocław.
   
 • Kryteria publikacji
  Do druku zostaną przyjęte wyłącznie prace, które pomyślnie przejdą proces recenzji naukowej. Informujemy, że prace nie spełniające wymogów redakcyjnych zostaną odrzucone przed etapem recenzji.